Denizli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Grubu
Son Makaleler
Değerli Meslektaşlarımız;   Dönem  sonları br çok sorun ve soruları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların bazıları yasal kaynaklı, bazıları da mükellef kaynaklıdır. Bunların başında da son zamanlarda sık sorulan sorulardan biri olan  7000 TL ve üstü işlemlerde tevsik zorunluluğu olan ve...
2018 yılı dünya ve ülkemizdeki ekonomik daralmada bazı işverenler maliyetleri azaltmak için personellere sağlanan yemek ve servis gibi menfaatleri kaldırmak yâ da azaltmak istemektedir.   4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işçiye yol veya yemek verme gibi ücret dışında bir menfaat...
Bildiğiniz gibi 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 3065 sayılı Katma değer vergisi kanunun Vergi indirimi başlıklı 29. Maddesinin 3’üncü bendine “takvim yılını takip eden” ibaresi 1.1.2019 tarihinden itibaren geçerlik olmak üzere eklenmişti.   .Bu yasa değişikliği ile İlgili...
Mükellef bir sıkıntı ile karşılaştığında  ilk suçladığı departman  belli, Hatalar,Ödenmeyen faturalar,gelmeyen alacaklar,geciken ödemelerin müsebbibi yine belli , SGK,Vergi Dairesi,İşkur,Belediye,diğer  Devlet Kurumların ilk suçladığı  kişi belli, Dernek,vakıf,parti,sivil teşekküllerin   tahsil edemediği aidatlarda suçladığı kişi belli, Artık yeter ! Biz meslek icra ediyoruz,Devlet...
Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirimi     Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilmesi Gelir vergisi kanunun 89. Maddesine “ Madde 89 Diğer İndirimler”  göre indirilecek giderler arasında yer almaktadır.   Beyanlarında Eğitim ve Sağlık Giderlerini...
E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenirse  kdv indirimi ve kdv iadesi durumu   Bilindiği üzere e-fatura mükellefleri birbirlerine düzenleyecekleri faturaları e-fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.   Ancak bazen e-fatura düzenlemek zorunda olan  firmalar sehven kağıt fatura düzenlemek durumunda kalabiliyor ve durum özellikle...
İşveren Tarafından Kesilebilecek  İşçi’nin Yan Ödemeleri nelerdir ?   2018 yılı dünya ve ülkemizdeki ekonomik daralmada bazı işverenler maliyetleri azaltmak için personellere sağlanan yemek ve servis gibi menfaatleri kaldırmak yâ da azaltmak istemektedir.   4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işçiye...
Katma Değer Vergisinde Önemli Değişiklikler   23 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliği ile yapılan değişiklikler şu şekildedir   Katma değer vergisinin indirim süresindeki değişiklik; 7104 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, KDV Kanununun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik...
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışan İşçiye Ücreti Ne Şekilde Ödenir?   Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hangileridir?   1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29...
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne demektir. Şartları nelerdir vs gibi konuları kısaca özlemeye çalışacağım. Anonim şirketlerde pay ve pay senetleri teknik...
ŞİRKETLERDE TEMSİL GÜCÜ VE TEMSİL YETKİSİ; Şirketlerde temsil gücü ve yetkisi Limited şirketlerde Müdürler ve müdürler kurulu tarafından Anonim şirketlerde ise Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kısaca temsil gücü nedir temsil yetkisi nedir sınır ve kapsamları nelerdir değineceğiz. Temsil gücü:...
SERMAYE PİYASALARININ GELİŞMESİ EKONOMİLERDEKİ KRİZLERİN BAŞ ETKENİ OLABİLİR Mİ ? Sermaye piyasası, ekonomide finansal sistemi oluşturan unusurlardan biridir. Finansal sistem ise, tasarruf sahipleri ile fon ihtiyacı olan taraflar arasındaki fon alış verişini sağlayan kurumlar, finansman araçları, finans kurumları, bu kurumları...
AMAN DİKKAT KAR PAYI AVANS DAĞITIMINDA CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN Şirketlerin kar payı avans dağıtımı yapabilmesi için ana sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararı ile ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmek suretiyle temettü avans dağıtabilirler. Her ara...
6102 Sayılı yasa ile 6762 sayılı yasaya oranla önemli değişiklikler yapılmış ve şirketlerde uygulama birliği ve adalet sağlanmış kurumsallaşma ve sermaye birikimlerinin birleştirilmesi konusunda önemli tedbirler alınmıştır. 1-Üye sayısı; Yönetim kurulu üye sayısı en az üç kişiden oluşması gerekirken artık...
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Anonim ortaklıklarda ortak sayısının artmasıyla birlikte, pay sahiplerinin şirket yönetiminde etkili olabilme olanağı azalmaktadır. Bu durum, pay sahiplerinin şirkete yabancılaşmasına ve bu arada şirket yönetiminin herhangi bir kontrol mekanizması olmaksızın faaliyetlerini sürdürmesine neden olmaktadır. Hisse senedi sahipliğinin...
Anonim Şirketlerde genel kurul toplantıları iki şekilde gerçekleşir. Çağırı üzerine Genel Kurulun toplanması ve TTK nun 416 maddesine göre çağrısız olarak yapılan Genel Kurul toplantılarıdır. Bunları değerlendirecek olursak; 1.Çağrılı Genel Kurul Toplantısına İlişkin İşlemler a)Çağrının Şekli ve Usulü Genel kurul...
Hayatımızı etkileyen en önemli unsur tabi ki de para… Tüm yaşamımız kazandığımız para doğrultusunda geçiyor. Hayallerimiz, inandıklarımız, beklediklerimiz ve yaşadıklarımız her şey para ile ilgili. İhtiyaçlarımız sınırsız, kazançlarımız sınırlı. Dolayısıyla kazanmadığımız paraları harcamak gibi bir durumumuz oluştu son yıllarda. İster...
TTK m. 407/2 hükmü uyarınca, murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında bulunması şarttır. Kanunun bu ifadesinden, icra yetkisini haiz olan YK üyelerinin(murahhas üyelerin) tamamının ve icra yetkisi olmayan en az bir YK üyesinin genel kurula...
Tek ortaklı anonim şirketlerin genel kurullarında bulunmasının şart olup olmadığı hususunda yeni kanunda açık bir hüküm yer almamakta ancak 407. Madde hükmünde 333. Madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurullarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisinin bulunacağı öngörülmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca...
Cari hesap Sözleşmesi; İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir. Bu...